Pedagog

 

Alicja Heksel - Bielińska – pedagog

tel. kontaktowy: 58 686 29 28 wew. 30

e-mail: alicja.heksel@wp.pl

 

GŁÓWNE ZADANIA  PEDAGOGA

1.Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

2.Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych szczególnie edukacyjnych.

3.Współpraca z instytucjami wspomagającymi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sądy, Policja, MOPS, GOPS i inne.

4. Służenie radą i pomocą wychowankom w napotykanych przez nich problemach.

5. Służenie pomocą i radą rodzicom i krewnym podopiecznych.

6. Udzielanie wychowankom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu lub kierunku dalszego kształcenia.

 

7.Współpraca z psychologiem w zakresie konstruowania diagnozy i określenia sytuacji rodzinnej.

8.Prowadzenie indywidualnej terapii i rozmów w celu rozwiązania problemów emocjonalnych wychowanków.

9. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu pracy pedagogicznej.

10. Praca wychowawcza poprzez poznawanie wychowanków przebywających w Placówkach w celu kształtowania postaw prospołecznych wśród wychowanków, zachęcanie ich do przestrzegania norm społecznych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, uczenie samokrytycyzmu i ponoszenia konsekwencji za swoje czyny, eliminowanie przejawów przemocy wśród wychowanków oraz eliminowanie wulgaryzmów z języka codziennego,

11. Opracowywanie i prowadzenie działań i programów profilaktycznych.

 

PRZYJACIELE
DARCZYŃCY
ZAPRASZAMY

BIP

Stowarzyszenie

Powiat Kościerski

PCPR